DK toàn tập

I. Các dòng DK:
1. DK Train : đây là dòng DK chiếm phần lớn với mục đích là để nhanh rs, cách tăng điểm như sau:
Nếu bạn có sét full thì tăng SM >NL từ 800-2k poin, NN và...