1.Tài khoản mu cũ là : 0972281441
2.Nhân vật mu cũ là : NhatMinh
3.Máy Chủ : Việt Nam
1.Tài khoản mu mới là : 0972281441
2.Nhân vật mu mới là : NhatMinh
3.Máy chủ Tái Sinh
1. (Lỗi) không tìm...