Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Event Game] Event mua ngọc = 1 zen

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.