TOP 50 lúc 0h00 05/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Emily 0 135 391 Dimension Master Chúa Tể
2 Bator 0 134 400 First Master Chúa Tể
3 Kenbeck 0 134 400 First Master Chúa Tể
4 SieuChuoi 0 134 19 Grand Master Chúa Tể
5 Royal 0 129 400 Grand Master Chúa Tể

View more latest threads same category: