Vật phẩm
- Ngọc, cụm ngọc, đá quý

Cách chơi:

- Đến giờ công bố admin sẽ thông báo vị trí bán đồ = 1 zen ( Lorencia )

Điều kiện
- Áp dụng toàn máy chủ game

Thời gian:
- Chờ admin thông báo
- Lorencia sv 1

View more latest threads same category: