Khóa tài khoản : zzZZzz không thời hạn bán đồ x3 trong game
Sv lag dẫn tới nv này có 3 cánh cấp 3 DK
nhưng nhân vật này trục lợi ko báo admin mà đem bán
Vì vậy hình thức kỷ lục khóa tài khoản vĩnh viễn
BQT mu kính báo!

Nhân vật này đã bán khá nhiều vật phẩm trục lợi
Vì vậy đây là quyết định cuối cùng

View more latest threads same category: