A. Chung chung cho Mọi window
1. Tắt bỏ hết các phần mềm diệt virus - các phần mềm ko cần thiết khi chơi game
2. Tắt bỏ các trang web đang chạy video - ảnh động flash vì nó làm cho máy bạn chạy...