Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Sát Nhập] Về việc sát nhập mu khác vào Mu chúng ta

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.