1/ Set Apolo : nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền Băng, nhẫn Phép Thuật ( 7 item ).

2/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 item ).

3/ Set Elvis : áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).

4/Aquarius : nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).

5/ Set Heras : nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 item ).

6/ Set Virgo : áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 item ).

7/ Set Anubis : nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 item ).

8/ Set Isis : nón, áo, quần, chân Ma Thuật(4 item).

9/ Set Knight : nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 item ).

10/ Set Obscure : nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 item ).

11/ Set Hyperryon : áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).

12/ Set Otus : nón, quần, tay Đồng ( 3 item ).

13/ Set Eplite : nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item ).

14/ Set Cronus : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 item ).

15/ Set Karuta : áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 item ).

16/ Set Erebus : nón, quần, Thiên Kim ( 2 item ).

17/ Set Kantata : áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 item ).

18/ Set Atlas : nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 item ).

19/ Set Hion : nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 item ).

20/ Set Bicoccer : nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 item ).

View more latest threads same category: